Midtjysk Turisme

Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring

For at du kan få nogle anmeldelser, skal dine gæster vide, at du er på TripAdvisor – og at du gerne vil have deres anmeldelser. TripAdvisor stiller mange gratis værktøjer til rådighed, som du kan bruge til at skabe denne opmærksomhed – både digitalt og fysisk.

Hvis du bruger TripAdvisor aktivt, så kan det blive en vigtig del af din markedsføring. Du kan i nedenstående kapitel læse om følgende ift. brugen af TripAdvisor i din markedsføring:

  • Brug TripAdvisor i din markedsføring
  • Tilføj anmeldelser til din Facebook-side
  • Vis anmeldelser på din hjemmeside

 Læs kapitlet "Brug TripAdvisor aktivit i din markedsføring"