Brug TripAdvisor internt og optimer din virksomhed

Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor til et projekt for hele virksomheden, des bedre bliver effekten af TripAdvisor – også indadtil i din virksomhed.

Dine anmeldelser på TripAdvisor kan også bruges i din virksomhed. Måske får du øjnene op for noget, der fungerer mindre godt eller noget, der giver gode anmeldelser. Læs i nedenstående kapitel om:

  • Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen
  • Brug TripAdvisor til at forbedre din forretning

Læs kapitlet "Brug TripAdvisor internt og optimer din virksomhed"