Midtjysk Turisme

Få styr på TripAdvisor

TripAdvisor er verdens største rejsewebsted, og mange turister lægger vejen forbi, når de planlægger en rejse. Brugernes nmeldelserer i fokus, men med en god forståelse for TripAdvisor kan du selv gøre en masse for at få en god tilstedeværelse.

Hvis du endnu ikke har arbejdet med TripAdvisor, så er nedenstående kapitel et godt sted at starte. Du kan læse om følgende:

  • Brug TripAdvisor aktivt
  • Lær TripAdvisor at kende fra turistens synsvinkel
  • Find din virksomhed på TripAdvisor
  • Opret din virksomhed, hvis den ikke allerede findes
  • Gør krav på din virksomhed, hvis den findes
  • Kom godt i gang med din virksomhed på TripAdvisor
  • Upload billeder til din profil

 Læs kapitlet "Få styr på TripAdvisor"